Polls

คุณยากไห้เว็ปนำเสนอเรื่องอะไรมากที่สุด ?
 
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผลงานโครงการนักศึกษาแผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงฯ ระดับ ปวช.3


นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย


1.นายฉัตรมงคล มาโต

2.นายณัฐพงษ์ อิ่มโม้

3.นายสุรศักดิ์ โพธิสาร


23. เครื่องตัดกระเบื้องปูพื้น

นายชูชาติ จุลพันธ์  ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

1.นายสรวิชญ์  ศรีเศรษฐ

2.นายณัฐพล  สุวรรณศร

3.นายนพรัตน์  ทองขาว

22. เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

?นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย
1.นางสาวนารีรัตน์ ศรีโฮง
2.นายสาธิต  วิลาชัย


21. พัฒนาเครื่องบีบอัดกระป๋องแบบ 4 ช่องอัด

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

1.นายณัฐพล  นาคอัง

2.นายรัตนโชติ  จันทพันธ์

3.นายธนวัฒน์  เขียวขำ


20. เครื่องผ่าฟืน

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

1.นายชัยวัฒน์   ชานุชิต

2.นายชัชชานนท์  แก้วพับพาบ

3.นายไกรศรณ์   สีคันทา

19. พัฒนาตู้ขยายเสียงและเก็บอุปกรณ์การสอน

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย


1.นายจารุวัฒน์  ขุนทอง

2.นายทนงศักดิ์  ศรีประไพ

3.นายพิษณุ    แช่มชื่น

?18. เครื่องบีบอัดเศษกลึง

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

1.นายอนุวัต    พุ่มพูน

2.นายณัฐพงษ์   หมั่นป้อม

3.นายสมควร    วงษ์ชาญ


17.อุปกรณ์ช่วยเปลี่ยนหัวจับเครื่องกลึง

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย
1.นายธงชัย       สมอไทย
2.นายเริงฤทธิ์    พูลทรัพย์
3.นายจักรกฤษณ์   ขวัญสุข


16.เครื่องผสมปูนงานฉาบ

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย
นาย?ณัฐวุฒิ?เกตุสักดี
นาย?นิรันดร์?สิงห์ประเสริฐ
นาย?อานนท์?วงศ์สุวรรณ
นาย?วุฒิชัย?บัวทอง


15.เครื่องปลอกเปลือกมะพร้าว

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย
นายศราวุฒิ   ผลสุข
นายวิษณุพงษ์   แก้วบริวงษ์
นายวีรพล   พันธุ์แก้วคำ
นายอดุลย์   พลศักดิ์


14.เตาย่าง ห่างมะเร็ง

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา
จัดทำโดย
นาย อภิวัฒน์ ล่าชิตร
นาย อุดมศักดิ์ แป้นมะยะ
นาย พิพรรธณ์ แก้วสีหมอก
นาย จักรกฤษณ์ ยาหม้อ


13.เครื่องปั่นเชื้อเห็ด


นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

ผู้จัดทำ
นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์จินดา
นาย ธีรพงศ์ มีนา
นาย ยงสุข ทอง
นาย ศรัณย์   เกษียรสินธุ์
นาย ปิยะวัฒน์   สิงทิศ


12.เครื่องบีบอัดกระป๋องรีไซเคิล

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

สมาชิก
นายธนพงษ์  ยิ้มพราย
นายเมชา  เฉื่อยราษฏร์
นายลิขิต  คำพุ่ม
นายธวัชชัย  จินดากุล


11.เครื่องปั่นไอศครีม

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

จัดทำโดย
นาย ชนะชล ปานรัตน์
นาย ปิยะ สุดโส
นาย ณัฐพงษ์ คงเพียรธรรม
นาย ณัฐวุฒิ มีกลิ่นหอม
นาย มานะ รุ่งเรือง

10.ตู้ขยายเสียงและเก็บอุปกรณ์การสอน

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายธีรพล   ปิ่นทอง

นายนันทกร   บำรุงศรี

นายจักรพงษ์   ช่วยอาษา

นายชลวิทย์   หินนาง

9.เครื่องคั้นน้ำอ้อย

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายนัฐวุฒิ   สุทธิสุข

นายธนาคาร   ดวงกำ

นายสิริกรณ์   สาจันทึก

8.เครื่องเก็บสายยางอัตโนมัติ

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายพงศธร   ทองกัน

นายสมบัติ   กลัดเนียม

นายวิษณุ    ขันทะรักษา

นายอภิสิทธิ์   ภาคอนทรีย์

7.เตาดูดควัน

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายนพดล   เนมินทร์

นายอานนท์   ทับชาวนา

นายสาธิต     แซ่โง้ว

นายทวีศักดิ์    สนั่นไพร

6.เครื่องสไลด์จอโปรเจคเตอร์


จัดนายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายพงศ์ภัค     จำเริญใหญ่

นายเอกวิทย์    แก้วหนองแสง

นายณรงค์กรด   ใยดำ

นายไกร   กองขมิ้น?

5.?เครื่องสับต้นข้าวโพด

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายธเนศ     สุขเกษม

นายสุภัทร   ต้นสั้น

นายธฤต    เต่าทอง

นายเฉลิมชัย    ศรีฟ้า?

4.ชุดล้างเครื่องมือเอนกประสงค์

?นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายปวีน    ปิ่นทอง

นายทวีชัย    ชุติวรรณกุล

นายวีรภัทร   วงษ์อินทรีจันทร์

นายรพีพัฒน์     คำด้วง

นายสนธยา     ประทับศักดิ์

3.สามล้อคนพิการ

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายชัยสิทธิ์     เทาศิริ

นายพงศธร     ศรีทน

นายพิชิตชัย     ปิ่นนาค

นายปิยะพันธ์    แก่นสาร

2.เครื่องปั้มลมจากคอมเพรชเซอร์แอร์

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายโกมล    โพทอง

นายอรรถพล   ท่อทอง

นายศรายุทธ   สีนวน

นายสิทธา  ลือดาว

นายวราวฒิ    สาวาสิทธิ์

1.เครื่องหั่นพืชและผสมอาหาร

นายชูชาติ จุลพันธ์ ครูประจำวิชา

จัดทำโดย

นายศมพล    สินราช

นายณัฐวุฒิ     สุธรรมรักษ์

นายธุวานนท์    คำเยาว์

นายศักรินทร์  สุทธิบางเศรษฐ์